คำนิยาม

คำนิยามของมาตรฐานแบบเปิดและเสรี

องค์การมาตรฐานดิจิทัลนิยาม มาตรฐานแบบเปิดและเสรี ดังนี้:

  • มาตรฐานดังกล่าวนั้นได้รับมติยอมรับและจะถูกดูแลโดยองค์กรไม่แสวงกำไร และในการพัฒนามันต่อไปนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการการติดสินใจแบบเปิด ซึ่งเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มที่สนใจ
  • มาตรฐานดังกล่าวนั้นถูกตีพิมพ์แล้ว และเอกสารข้อกำหนดมาตรฐานนั้นสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มันจะต้องอนุญาตให้ทุกคนสามารถทำสำเนา แจกจ่าย และใช้มันได้อย่างเสรี
  • สิทธิบัตรใด ๆ ที่อาจปรากฏอยู่ในมาตรฐานหรือส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ได้เปิดให้ใช้ได้โดยไม่เสียค่าสิทธิ และการเปิดดังกล่าวจะถูกเพิกถอนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • จะต้องไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการนำมาตรฐานดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่

คุณสมบัติสำคัญที่ชัดเจนก็คือ มาตรฐานแบบเปิดและเสรีจะเป็นอิสระจากการที่ผู้ขายสินค้าจะควบคุมทุก ๆ ส่วนในวงจรชีวิตของมัน ความเป็นอิสระจากการถูกควบคุมโดยผู้ขายสินค้านี้ ทำให้มันเป็นไปได้จะ ใช้ พัฒนาต่อเติม เชื่อใจ และเพิ่มขยายมาตรฐานได้อย่างเสรีตลอดไป

Add a New Comment

Edit | Attachments | Tags | Source | Print

Origins

The Digistan definition of a free and open standard is based on the EU's EIF v1 definition of "open standard" with the language cleaned-up and made more explicit. Our analysis of the importance of vendor capture in determining the openness of a standard comes from this analysis.

Statutory definitions

» European Union definition
» South African definition